Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genap B.V.

Algemene voorwaarden Genap BV, gevestigd en zaak doende te ’s Heerenberg, gedeponeerd onder Handelsregisternr. 09028839 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.

Als u deze voorwaarden digitaal wilt hebben dan kunt u deze downloaden

Algemene bepalingen (artikel 1 t/m 5)

Artikel 1 algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en door Genap gesloten overeenkomsten van aanneming van werk, koop en levering alsmede advisering, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2

Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien schriftelijk door Genap is bevestigd.

Artikel 2 offerte

2. 1

De offerte van Genap is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de wederpartij schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn is Genap niet meer gehouden haar aanbod gestand te doen.

2.2

De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3

Genap is bevoegd, in afwijking van de door de wederpartij voorgeschreven bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid, gelet op de functionaliteit van het te realiseren object, waarbij Genap jegens de wederpartij voor die gelijkwaardigheid instaat.

2.4

De in de offerte en opdrachtbevestiging vermelde aanbiedingen, prijsopgaven, worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties. Genap is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren

tegen een in de offerte, opdrachtbevestiging vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout, inmeetfout van de hoeveelheid m²’s te verwerken folie dan wel evidente calculatiefout.

2.5

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Genap dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Genap ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Te allen tijde berust het auteursrecht van vorenvermelde documenten bij Genap. Voormelde documenten mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen, dan wel worden gebruikt met het oogmerk een voordeel voor zichzelf of derden te behalen. Evenmin mogen zij zonder schriftelijke toestemming van Genap worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

2.6

Indien geen opdracht wordt verleend, dienen de onder 2.5 genoemde bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Genap gedaan verzoek, franco aan haar te worden geretourneerd.

2.7

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Genap gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Genap zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

2.8

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Genap die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 3 overeenkomsten

3. 1

Overeenkomsten, telefonische orders daaronder begrepen, komen eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door Genap aan de wederpartij zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen 3 werkdagen nadien schriftelijk middels aangetekend schrijven met handtekening retour tegen de inhoud heeft geprotesteerd.

3.2

Elke overeenkomst wordt door Genap onder opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Genap het recht, op kosten van de wederpartij, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Artikel 4 Prijswijzigingen

4. 1

In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen, vindt verrekening plaats conform artikel 01.04 van de standaard RAW-bepalingen 2005 of haar administratieve opvolger.

4.2

Indien door onvoorziene omstandigheden er een uitloop in de planning plaatsvindt van dien aard dat bij bepaling van de prijs Genap hier geen rekening mee behoefde te houden, en deze omstandigheid niet aan Genap kan worden toegerekend, waardoor de kosten van het werk aanzienlijk worden verhoogd, zal Genap de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. In dat geval heeft Genap recht de kosten verhogende omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, bij een prijsstijging van haar werk van meer dan 5%, de omzetbelasting daarin niet mede begrepen.

Artikel 5 overmacht

5. 1

In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Genap bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht zal worden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

5.2

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Genap de overeenkomst of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten schuld van Genap en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Genap kunnen worden toegerekend.

5.3

In ieder geval geldt voor Genap als overmacht: oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, mobilisatie, overstroming, brand, explosies, bedrijfsbezetting, werkstaking, niet of niet-tijdige leveringen door leveranciers/producten – al dan niet door de opdrachtgever voorgeschreven –, vervoersproblemen, nieuwe wetgeving, regelingen of besluiten van overheden welke uitvoering van het werk geheel of ten dele belemmeren.

Specifieke voorwaarden aanneming van werk (artikel 6 t/m 19)

Artikel 6

6. 1

De artikelen 7 t/m 19 zijn naast de artikelen 1 t/m 5 toepasselijk op alle overeenkomsten van aanneming van werk gesloten tussen Genap als aannemer en haar wederpartij, nader te noemen ‘opdrachtgever’.

Artikel 7 verplichtingen opdrachtgever

7. 1

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Genap tijdig kan beschikken:

a) over de voor de opzet van het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, etc.) zonodig in overleg met Genap;

b) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water.

7.2

De benodigde elektriciteit, sanitaire voorzieningen en water zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.3

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Genap behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

7.4

Opdrachtgever is verplicht verzekeringen aan te gaan waarin Genap als mede¬verzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Op eerste verzoek zal opdrachtgever de condities en voorwaarden van de verzekering alsmede het schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de verzekering aan Genap verstrekken. Tevens heeft Genap het recht inzage te verkrijgen of opdrachtgever middels premiebetaling de verzekering in stand zal houden.

Artikel 8 aansprakelijkheid opdrachtgever

8. 1

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies, de keuze van de foliedikte alsmede de sterkte, de aangedragen berekeningen, de ter beschikking gestelde grondparameters en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de

bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

8.2

De opdrachtgever dient een verzekering aan te gaan waarbij het door Genap op het bouwterrein aangeleverde materiaal en materieel is mede verzekerd tegen verlies, beschadiging derden en diefstal. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de goede en veilige afsluiting van het

bouwterrein.

8.3

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

8.4

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

8.5

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is, of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

8.6

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de opdrachtgever voor de aanvang van het werk een bouwbespreking met Genap en de leidingbeheerders, waarbij Genap wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden. Te allen tijde is opdrachtgever verantwoordelijk in voorkomend geval melding te doen van de betrekkelijke werkzaamheden bij het kabels en leidingen informatie centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

Artikel 9 verplichtingen van Genap

9. 1

Genap bezit een KIWA KOMO procescertificaat voor het verwerken van kunststof folie en verplicht zich het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Het niveau van de door Genap te leveren prestaties zal in overeenstemming zijn met het afgegeven `KIWA KOMO procescertificaat.

9.2

Genap dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Alhoewel Genap verlicht is de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, is Genap vrij in de keuze hoe zij het werk zal gaan uitvoeren.

9.3

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Genap met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk overeenkomstig artikel 16 als opgeleverd wordt beschouwd.

9.4

Als en voor zover tussen partijen enige discussie zou mogen ontstaan over de vraag wat onder goed en deugdelijk vakwerk zou moeten worden verstaan, zullen partijen zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de gangbare gebruiken in de foliebranche en zullen de termen en definities van de in art. 9.1 genoemde documenten zoveel mogelijk tot uitgangspunt worden genomen. 

Artikel 10 aansprakelijkheid Genap

10.1

Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is Genap aansprakelijk voor schade aan haar werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Genap in verband met de aard van het werk geen

passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

10.2

Indien aan het werk gebreken voorkomen, is de aansprakelijkheid van Genap beperkt tot ten hoogste de kosten van het herstel van het gebrekkige onderdeel met een maximum van 10% van de aanneemsom exclusief BTW.

10.3

Genap is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Genap, haar personeel, haar onderaannemers of haar toeleveranciers. De hiervoor omschreven aansprakelijkheid is op gelijke wijze beperkt als genoemd in het voorgaande lid van dit artikel.

10.4

In alle gevallen wordt aansprakelijkheid voor gevolgschade, bedrijfsschade en andere indirecte schade door Genap uitgesloten en niet aanvaard.

Artikel 11 uitvoeringsduur

11.1

Tenzij schriftelijk overeengekomen, is de uitvoering van het werk voor Genap niet als een fatale termijn te beschouwen. Alhoewel Genap zich tot het uiterste zal inspannen het werk binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn op te leveren, brengt de aard van de werkzaamheden van Genap met zich dat deze weersafhankelijk zijn.

11.2

In alle gevallen heeft Genap recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, van Genap niet kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Dit geldt eveneens in geval van het niet tijdig beschikbaar zijn van de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, berekeningen, vergunningen e.d.

Artikel 12 informatie

12.1

Genap wordt zowel voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst als ook ten tijde van de uitvoering van het werk volledig door opdrachtgever geïnformeerd omtrent al die zaken die voor het door Genap betreffende onderdeel van het werk van belang kunnen zijn.

12.2

Genap zal door opdrachtgever schriftelijk worden uitgenodigd tot het bijwonen van al die (bouw)vergaderingen waarbij het onderdeel dat Genap uitvoert zal worden besproken. Opdrachtgever staat ervoor in dat Genap schriftelijk wordt geïnformeerd omtrent de door opdrachtgever/bouwdirectie geproduceerde bouwverslagen, weekrapporten en al die documenten die voor Genap van belang zijn het werk goed uit te voeren.

12.3

Genap houdt van het door haar uit te voeren werk dag/weekstaten bij waarin ondermeer wordt opgenomen de vordering en de stand van het werk, het aantal onwerkbare dagen, de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen, de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen, bestekswijzigingen, verwerkte hoeveelheden, orders en aanwijzingen van opdrachtgever alsmede op de bouwplaats bereikte mondelinge overeenstemming. De door Genap gevoerde bouwadministratie is voor wat betreft het aantal gewerkte uren en de hoeveelheid verwerkte materialen bindend, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 13 aanneemsom

13.1

De in de offerte dan wel opdrachtbevestiging genoemde prijsopgave is een vaste aanneemsom excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

13.2

Het ingevolge de overeenkomst aan Genap toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de aannemingssom verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door hem ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.

13.3

Betaling van facturen dient te geschieden aan Genap op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.4

Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan deze betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt opdrachtgever jegens Genap de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, berekend over iedere dag dat opdrachtgever in staat van verzuim verkeert.

13.5

Bij wijze van financiële prikkel dat opdrachtgever tijdig en stipt aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is opdrachtgever bij het niet dan wel niet-tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 10% van de openstaande hoofdsom, incl. BTW, met een minimum van € 350,– (zegge: driehonderdvijftig euro).

13.6

Bij niet-tijdige betaling van opdrachtgever is Genap bevoegd hetzij de uitvoering van het werk te schorsen tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft betaald, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot schorsing en beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde van artikel 15 van overeenkomstige toepassing. Te allen tijde is Genap bevoegd een recht van retentie uit te oefenen ter zake de door haar reeds aangebrachte folieconstructie. 

Artikel 14 bestekswijzigingen

14.1

Onder bestekswijzigingen worden verstaan: wijzigingen in het bestek, het werk of de uitvoeringsvoorwaarden van het werk.

14.2

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Genap op verrekening van meerwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht is de door Genap gevoerde administratie voor wat betreft het uitgevoerde meerwerk bindend, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

14.3

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van die wijzigingen zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en Genap worden overeengekomen.

14.4

Genap zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits dientengevolge de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom.

Artikel 15 schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

15.1

Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Genap ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Genap ten gevolge van een schorsing, dan wel vertraging in de zin van artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden lijdt – ongeacht de oorzaak hiervan –, dient aan haar vergoed te worden. Deze schade bestaat ondermeer uit, doch niet limitatief: stagnatiekosten, improductiviteit, doorlopende bouwplaatskosten, waaronder huur van materieel, inzet onderaannemers etc.

15.2

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Genap heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten, vermeerderd met 10% van het verschil van het aldus ontstane bedrag met de aanneemsom. Genap zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

15.3

Genap heeft het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of al haar vorderingen op de opdrachtgever op te eisen in geval van faillissement of surseance van betaling of indien opdrachtgever niet op eerste verzoek van Genap deugdelijke zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In een dergelijk geval vindt een eindafrekening plaats conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

15.4

Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Genap.

15.5

Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Genap bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Genap betaalde bouwstoffen.

15.6

Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Genap bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het bepaalde in lid 2 te worden afgerekend.

15.7

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt, zonder dat dit aan Genap kan worden toegerekend, of de opdracht aan Genap wordt ingetrokken, heeft Genap recht op een bedrag berekend overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

Artikel 16 oplevering

16.1

In alle gevallen heeft te gelden dat daar waar de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen, het werk richting Genap als opgeleverd dient te worden beschouwd. Hieronder wordt tevens de situatie begrepen dat opdrachtgever nadere (grond)werkzaamheden, waaronder doch niet daartoe beperkt: ballasten, heeft (doen) laten uitvoeren.

16.2

Het rechtsgevolg van de oplevering is dat vanaf dat moment het werk voor risico van opdrachtgever komt.

Artikel 17 revisiebescheiden

17.1

Op eerste verzoek zal Genap na datum oplevering aan opdrachtgever de revisiedocumenten, waaronder tekeningen, ter beschikking stellen waarop ondermeer zijn aangetekend de genummerde foliebanen, de datum waarop de banen aan elkaar werden gelast; wat de legpositionering is; het chargenummer van de toeleverancier. Opdrachtgever verplicht zich de betreffende revisiegegevens bij toekomstige werkzaamheden aan het betreffende werk ter beschikking te stellen aan derden die ter plaatse van de folieconstructie grondverzetwerkzaamheden dienen te verrichten zodat mechanische beschadiging aan de door Genap aangebrachte folieconstructies te allen tijde wordt vermeden. In voorkomend geval kan opdrachtgever de overdracht van de revisiedocumenten slechts aantonen middels het verstrekken van een post-retourkaart waarop vermeld de handtekening en datum van de ontvanger. 

Artikel 18 aansprakelijkheid na oplevering

18.1

Behoudens het gestelde in artikel 19 inzake garantie, is Genap na datum oplevering van haar werkzaamheden niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Genap, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel, een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Genap van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

18.2

Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk is niet ontvankelijk indien deze later dan twee jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd, wordt ingesteld.

18.3

De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 1 bedoelde gebrek is in ieder geval niet ontvankelijk indien de rechtsvordering na verloop van vijf jaar na datum oplevering wordt ingesteld.

Artikel 19 garantie

19.1

Als en voor zover de toeleverancier van Genap garantie heeft afgegeven op het materiaal en de door Genap vervaardigde lasnaden van de door haar geleverde folie, zal de inhoud van deze garantie één op één door Genap aan opdrachtgever doorwerken. De inhoud van deze garantie wordt bepaald aan de hand van het door de toeleverancier aan Genap te verstrekken garantiecertificaat, hetwelk door Genap na oplevering aan opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

19.2

De termijn van de garantie met betrekking tot de waterdichtheid van de door Genap in haar werk vervaardigde lassen, staat vermeld in de tabel van de garantieverklaring. De garantie gaat in vanaf het moment dat het werk overeenkomstig artikel 16 als opgeleverd wordt beschouwd.

19.3

Genap controleert onder gecertificeerde omstandigheden in haar laboratorium iedere proeflas, waarbij het resultaat van de proef wordt vastgelegd overeenkomstig het in artikel 9 lid 1 genoemde document. De uitslag van deze proeflas is gelet op de objectiviteit van de controle van de proeflas tussen partijen bindend, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Specifieke voorwaarden koop (artikel 20 tot en met 24) 

Artikel 20

De artikelen 21 t/m 24 zijn naast de artikelen 1 t/m 5 toepasselijk alle overeenkomsten van koop en levering gesloten tussen Genap als verkoper en haar wederpartij, nader te noemen “koper”.

Artikel 21 levering en risico

21.1

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van Genap.

21.2

In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van koper.

21.3

De keuze van het vervoermiddel berust bij Genap.

21.4

Indien bij transport voor risico van Genap beschadigingen en/of gebreken,die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, is Genap daarvoor niet aansprakelijk.

21.5

De zaken worden geacht door Genap te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:

a) bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b) bij franco levering, zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

21.6

Bij levering franco werk behoeft Genap de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar en veilig (gemaakt) bouwterrein kan komen. Levering geschiedt ongelost.

Artikel 22 reclamaties

22. 1

Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid en de juiste soort van het geleverde weer te geven. Klachten verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze vast te stellen dan wel te controleren onvolkomenheden in het geleverde, dienen op straffe van verval van recht van reclamatie terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk en wel op de vrachtbon te worden gemeld.

22.2

De koper heeft de plicht de aan haar door Genap afgeleverde bouwstoffen te keuren middels ondermeer controle op technische specificaties alsmede dat de afgeleverde bestelling overeenkomt met het door de koper bestelde materiaal, alvorens de bouwstoffen in het werk gebracht kunnen worden.

22.3

Als en voor zover de koper de bouwstoffen in het werk heeft gebracht en geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, wordt het geleverde als goedgekeurd beschouwd, behoudens tegenbewijs te leveren door de koper.

22.4

Reclamaties van verborgen gebreken in de geleverde zaken dienen, gezien hun aard en het doel waarvoor zij worden verwerkt, terstond na ontdekking ervan, echter uiterlijk binnen twee werkdagen nadien schriftelijk aan Genap te worden gemeld, opdat laatstgenoemde in de gelegenheid wordt gesteld nader onderzoek te doen laten verrichten.

22.5

Indien een klacht gegrond is, zal Genap naar keuze overgaan, hetzij tot herleverantie van vervangende producten omniet, hetzij tot betaling van een schadevergoeding met inachtneming van het bepaalde onder artikel 23.

22.6

Het recht op herleverantie/schadevergoeding vervalt indien de koper niet terstond – als bedoeld in artikel 22 lid 1 alsmede 22 lid 4, schriftelijk en met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven met handtekening retour, Genap in gebreke heeft gesteld.

22.7

De rechtsvordering uit hoofde van non-conformiteit dan wel op basis van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na de datum van de door Genap afgeleverde zaken, waarbij ter zake het moment van aflevering de administratie van Genap bindend is, behoudens tegenbewijs te leveren door de wederpartij.

Artikel 23 aansprakelijkheid

23. 1

Genap is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de koper, dewelke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Genap, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt de schade waartegen Genap verzekerd is, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

23.2

Voor het geval de door Genap afgesloten verzekering niet tot polisdekking komt, dan wel niet tot uitkering overgaat, is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Genap beperkt tot 50% van de factuurwaarde overeenkomend met de betrekkelijke leverantie voortspruitende de koopovereenkomst, de BTW daarvan uitgezonderd.

23.3

Genap is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, daaronder – doch niet limitatief – stagnatieschade, vertraging van de bouw, zogenaamde uitbouwschade, verlies van orders, winstderving, beredderingskosten en dergelijke, alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 24 betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

24. 1

Betaling van facturen dient te geschieden aan Genap op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening wegens geleverde zaken, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

24.2

Indien de koper niet of niet-tijdig aan deze betalingsverplichting voldoet, is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt koper jegens Genap de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, berekend over iedere dag dat de koper in staat van verzuim verkeert.

24.3

Bij wijze van financiële prikkel dat koper tijdig en stipt aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is koper bij het niet dan wel niet-tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 10% van de openstaande hoofdsom, inclusie BTW, met een minimum van € 350,– (zegge: driehonderdvijftig euro).

24.4

In alle gevallen waarin reeds uitgeleverde zaken nog niet door koper ten volle werden betaald, blijven de geleverde zaken het eigendom van Genap, totdat de koper al diens verplichtingen jegens Genap ter zake van alle krachtens enige overeenkomst aan de koper geleverde of te leveren zaken ten volle heeft voldaan. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op alle vorderingen wegens enige tekortkoming van de koper in de nakoming van diens verplichtingen tegenover Genap uit hoofde van dergelijke overeenkomsten. 

24.5

Het is koper niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

24.6

Ter zake de omvang van de betalingsverplichting van de koper uit hoofde van de met Genap gesloten koopovereenkomst, is de door Genap ter zake bijgehouden administratie bindend, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

Artikel 25 annulering

25. 1

De koper is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Genap heeft in dat geval recht op de koopsom, vermeerderd met kosten die zij als gevolg van de niet-levering heeft moeten maken en verminderd met de haar door de annulering bespaarde kosten, vermeerderd met 10% van het verschil van het aldus ontstane bedrag met de koopsom. Genap zendt de koper een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de koper ingevolgde de annulering verschuldigd is. 

TECHNISCHE ADVISERING

Artikel 26

26. 1

Bij wijze van service geeft Genap op initiatief van een door de eindgebruiker ingeschakeld ingenieursbureau, bij tijd en wijle een vrijblijvend advies waaronder het aanleveren van een bestektekst ter zake het gebruik van folieconstructies.

26.2

Bij het verstrekken van een dergelijk advies dient de advies vragende partij zich te vergewissen van het feit dat het advies vrijblijvend is en niet projectspecifiek. Te allen tijde draagt de adviesaanvrager zelf de verantwoordelijkheid voor de functionele geschiktheid van de folieconstructie in relatie tot de omgeving waarin de folie wordt toegepast.

26.3

Alhoewel Genap zich zal inspannen overeenkomstig de stand der techniek per datum advies al die relevantie zaken te benoemen, kan Genap voor eventuele onjuistheden c.q. omissies betreffende de aangeleverde documentatie, adviezen, niet aansprakelijk worden gesteld.

26.4

De advisering moet worden gekwalificeerd als een te verlenen service omniet, die overigens door Genap op generlei wijze verzekerbaar is.

26.5

Het is de advies ontvangende partij verboden gebruik te maken van door Genap uitgebrachte adviezen, waarbij in de realisatiefase materialen van derden worden verwerkt. Bijzondere Bepalingen geldend voor alle overeenkomsten inclusief advisering (artikel 27 t/m 29)

Artikel 27 vrijwaring

27. 1

De wederpartij zal Genap vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Genap afgeleverde zaken alsmede door het gebruik van het door Genap uitgebrachte vrijblijvend technisch advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 28 toepasselijk recht

28. 1

Op alle overeenkomsten van aanneming van werk, koop en levering alsmede de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, is tussen opdrachtgever/koper en Genap uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van het op 11 april 1980 te Wenen gesloten VN koopverdrag (CISG, Trb 198 1, 184 en 1986, 61).

28.2

Indien in de overeenkomst tussen partijen verwezen wordt naar termen, voortkomende in de laatste versie van de door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) vastgestelde “Incoterms”, zullen deze termen worden uitgelegd in overeenstemming met de daaraan laatstelijk door ICC gegeven betekenis.

Artikel 29 geschillenbeslechting

29. 1

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst dan wel het vrijblijvend uitgebrachte technisch advies tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de ingevolge de wet bevoegde overheidsrechter. Slechts ter keuze van Genap kan laatstgenoemde opteren vorenomschreven geschillen, met uitsluiting van de gewone rechter, te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag van het sluiten van de overeenkomst luiden.

Klantenservice

0521 – 85 76 75 info@genapagro.nl

Van maandag t/m vrijdag zijn wij beschikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur voor al uw vragen